kommunevåpen for Brønnøy

Brønnøy

Behov

Brønnøy ville sikre at kommunen hadde riktig kompetanse.

Mål

Identifisere kompetansen kommunen trenger.
Utarbeide og fremlegge en overordnet kompetanseplan.
Initiere og gjennomføre ulike tiltak som bidrar til å dekke kommunens behov.

Prosjektet organiseres i flere delprosjekt som på hver sin måte skal bidra til å realisere prosjektets hovedmål.

Tiltak

Strategisk kompetansestyring kan åpne muligheter for de ansatte og føre til effektiv drift av tjenestene. Det er gjennomført åtte delprosjekter i prosjektperioden.

1. Tverrfaglige team gjennom prosjektet «Demensteam». Demensteam er nå implementert i drift.

2. Utformet egen lederhåndbok, Å lede med glede. Innført relasjonsledelse som lederfilosofi.

3. Etablert tverrfaglig sammensatt rekrutteringsgruppe i prosjektet «Fra jul til hjul». I tillegg til å skape et tettere samarbeid med rådgivere i oppvekstsektoren, er ulike rekrutteringsaktiviteter satt inn i et årshjul i Kvalitetslosen.

4. Utformet metoder for systematisk veiledning av nytilsatte, «Veilederprosjektet», gjennom pilot innen oppvekst. Prosjektet er implementert i drift.

5. Gjennomført ulike tiltak for å styrke den flerkulturelle forståelse gjennom prosjektet «Fler gir mer».

6. Etablert en organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene i Brønnøy, gjennom «Ta roret, gi ongan vind i seilan».

7. Gjennomført et annerledes rekrutteringsprosjekt med ”Gutta boyz på tokt i barnehagen” for å øke andelen menn i barnehagene. Et vellykket prosjekt som er gjennomført og avsluttet. Ikke implementert i drift grunnet økonomi.

8. Skapt en felles forståelse av betydningen av heltidskultur i ansattes perspektiv, bruker/pasientperspektiv og arbeidsgiverperspektiv, gjennom prosjektet «Heltid – deltid». I ferd med å prøve ut nye turnusordninger for å redusere deltid.

Resultat

Prosjektene er gjennomført innen pleie og omsorg og oppvekst. Mange prosjekt har involvert flere ansatte, og de fleste prosjektene er også implementert i drift. Årsaken til at flere av prosjektene er videreført i drift, for eksempel Omsorgsplanen, skyldes at de løser eksisterende utfordringer og behov. Tiltakene som prosjektene har skapt består også i stor grad av samhandling på tvers av faggrupper. Når tiltakene ikke er alt for kostnadskrevende er de enklere å videreføre i drift. Flere av prosjektene har vist hvordan vi kan mobilisere eksisterende kompetanse ved etablering av tverrfaglige team.

Forankring

Prosjektet har vært forankret i administrasjonsutvalget, som har fungert som styringsgruppe. Styringsgruppen har vært stabil. Flere trekker fram at det er viktig at prosjektet har vært forankret i administrasjonsutvalget: «Der sitter jo alle tre partene». Trepartssamarbeidet fremheves fra både politisk ledelse, administrativ ledelse og tillitsvalgte. Samtidig er ikke denne måten å arbeide på en selvfølge men krever stadig fokus på medvirkning og medinnflytelse. Noen nevnte at det ville vært til hjelp om Saman om ein betre kommune hadde hatt opplæring i trepartssamarbeid.