kommunevåpen for Bø

Behov

Prosjektene vi har valgt å jobbe med har tatt utgangspunkt i behovene for omstilling i helse- og velferdssektoren for å møte framtidas pleie- og omsorgstjeneste.
Prosjekter:
1. Riktig bruk av kompetanse
Etablering av en ny fagavdeling, som i all hovedsak samler sykepleierkompetansen i helse- og velferdssektoren i en avdeling.

2. Ledelse, kvalitet og ressursutnytting
Få på plass et helt nytt dokument i kommunen: Arbeidsgjevarpolitikk - rettleiar for avdelingsleiarar i Helse- og velferdssektoren.

Kommunen hadde i utgangspunktet behov for å jobbe med alle de temaområdene som lå inne i prosjektet, nærvær, heltid, kompetanse, omdømme og innovasjon. Det å kunne jobbe med dette i et nettverk sammen med andre kommuner, med faglig påfyll, koordinering og økonomisk støtte fra sentrale instanser, var fristende.

Mål

Hvordan bruke sykepleierkompetansen mest mulig effektivt og hvordan legge til rette for god ledelse i praksis?

Tiltak

Etablert en ny fagavdeling der sykepleierkompetansen er samlet og utarbeidet dokumentet «Arbeidsgjevarpolitikk - rettleiar for avdelingsleiarar i Helse- og velferdssektoren».

Resultat

Fagavdelingen har snart ettårs jubileum og skal evalueres i forbindelse med det. Det er derfor noe vanskelig å svare på hva en har oppnådd på dette tidspunktet. Dokumentet «Arbeidsgjevarpolitikk - rettleiar for avdelingsleiarar i helse- og velferdssektoren» har ikke fått virket lenge nok til å peke på resultat.

Forankring

Vi har en overordnet styringsgruppe der politisk ledelse (ved utvalgsleder), kommunalsjef, NSF, Fagforbundet og hovedverneombudet har vært representert. Hvert prosjekt har i tillegg hatt egne arbeidsgrupper der enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte har vært representert. Kommunalsjefen har i tillegg til at utvalgsleder er med i styringsgruppen, orientert de folkevalgte jevnlig om de ulike prosjektene i utvalgsmøter.

RELEVANTE LENKER