kommunevåpen for Båtsfjord

Båtsfjord

Behov

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste stilling etter fire års vikariat, førte til flere faste tilsettinger uten faste stillingshjemler.
Kommunen opprettet en vikarpool for å møte denne utfordringen. Det oppsto et behov for å prøve ut andre arbeidstidsordninger, i tillegg til økt fleksibilitet på hvor de ansatte skulle ha sin arbeidshverdag.

For kommunen er det viktig med forutsigbarhet, kontinuitet og kvalitet både for ansatte og de som er brukere av tjenestene. Kommunen ønsket derfor å gjennomføre et prosjekt som skulle se på deltidsstillinger og ulike typer arbeidstidsordninger for å gi mulighet til større stillinger og mer kontinuitet i tjenesten.

Bakgrunn

Kommunen har slitt i mange år med rekruttering av høyskoleutdannet personell, som lærere, førskolelærere og sykepleiere. Kommunen ligger veldig lavt på kompetanse blant befolkningen, sammenlignet med andre kommuner i landet.

Mål

Redusere bruken av uønsket deltid til tilnærmet null og skaffe kompetanse i stillinger som krever det.

Tiltak

- Kartlagt behovet for kompetanse via spørreskjema til virksomhetslederne i kommunen.
- Kartlagt rutiner rundt arbeidet med kompetanseplanene i kommunen.
- Begynt jobben med å lage en overordnet strategisk kompetanseplan, med felles retningslinjer for alle virksomhetene, tidsfrister, satsningsområder for kompetanse og langsiktig planlegging for kompetanseheving.
- Produsert rekrutteringsbrosjyrer som brukes aktivt mot de som søker, eller er aktuelle søkere, til ledige stillinger i vår kommune. I brosjyrene er det lagt vekt på de gode lønns betingelser og andre fordeler vi har i vår kommune.
- Samarbeid med næringslivet i kommunen, Linken Næringshage, som utlyser stillinger på sine hjemmesider og inviterer til kurs og møter.
- Tillitsvalgte, prosjektleder og arbeidsgruppen har vært på kurs i kompetanse, rekruttering og omdømme arrangert av Saman om en bedre kommune.

Resultat

Rekrutteringstiltak utarbeidet og foreslått av kompetansegruppen; tett samarbeid i kommunen og samarbeid med Linken Næringshage, har resultert i ansettelse av sju nye lærere på Båtsfjord skole. I år får Båtsfjord skole en god start med bedre lærerdekning.

Forankring

Prosjektene er forankret i kommunenes trepartssamarbeid gjennom styringsgruppen som består av rådmannen og hans ledergruppe samt prosjektleder. Politisk ved representanter fra formannskapets medlemmer. De ansatte gjennom hovedtillitsvalgte og arbeidsgruppene.