kommunevåpen for Arendal

Arendal

Behov

Redusere fravær – øke nærvær. Arendal kommune har, som mange andre kommuner, for høyt fravær.

Mål

Økt nærvær.

Tiltak

- Verdiprosjektet, Aktivitetsbanken, «Raskere Frisk», «Den nødvendige samtalen», Nærværsdagen, årlige inspirasjon- og informasjonssamlinger for alle HMS-utvalg.
- Nærværsteam, oppfølging av enheter med høyt fravær, samtale mellom leder og medarbeider ved fjerde gangs bruk av egenmelding, medarbeidersamtale, workshop i oppfølging av sykmeldte.
- Jevnlige møter mellom Bedriftshelsetjeneste, NAV arbeidslivssenter, hovedverneombud og rådmannens stab.
- Nytt arbeidsgiverstrategidokument som tydeliggjør forventninger til alle medarbeidere og ledere i kommunen.
- HMS skal være fast tema på personalmøter. HMS-utvalget, som minimum skal bestå av tillitsvalgt, verneombud og leder fra hvert arbeidssted, skal ha minst fire møter i året. Kommunen har innført nytt HMS- og kvalitetssystem.

Resultat

Økt nærvær.

Forankring

Månedlig informasjon om nærværsarbeidet i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget. Jevnlig dialog med utvalgte hovedtillitsvalgte, politikere og ledelse. Gjennom en felles HMS-handlingsplan og årlige inspirasjon- og informasjonssamlinger for alle HMS-utvalgene, har vi skapt økt eierskap til nærværsarbeidet ved å ansvarliggjøre HMS-utvalget på det enkelte arbeidssted.

Reportasje fra prosjektet