kommunevåpen for Andebu

Andebu

Behov

I årene før prosjektperioden hadde kommunen flere tiltak blant ulike målgrupper. Kommunen lykkes bare delvis med arbeidet, og målsettingene i IA-avtalen ble ikke oppfylt.

I Andebu kommune var det et felles ønske fra folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjonen om å redusere kommunens sykefravær. Redusert sykefravær gir gevinster for ansatte og innbyggere.

Mål

Opprettholde nærværet:
- maksimum 7,5 prosent sykefravær i 2013
- maksimum 7,0 prosent sykefravær i 2014
- maksimum 6,5 prosent sykefravær i 2015
(summen av egenmeldt og legemeldt fravær)
Redusere kostnader ved sykefravær med 1 million kroner.
Kommunens HMS-arbeid skal fremstå med overordnet og synlig profil.

Tiltak

Kommunen iverksatte tidlig i prosjektperioden en omfattende lederopplæring på helsefremmende ledelse. Opplæringen skulle sikre at alle lederne har felles resultatområder, prinsipper og verdier.

Prosjektet «Sammen på jobb» er ikke et rent sykefraværsprosjekt. Reduksjon i sykefraværet er bare ett av gevinstområdene. Vi har ikke grunnlag for å si at ett tiltak har bidratt mer enn andre tiltak til reduksjonen i fraværet, men vi har noen antagelser om suksesskriteriene. Først og fremst har vi tro på partsamarbeid. Prosjektet er et samarbeid mellom administrasjon, tillitsvalgte, vernetjenesten, folkevalgte i kommunen og NAV arbeidslivssenter. Dette bringer mange ulike perspektiver inn i drøftingene, og gir mulighet til å se problemstillinger fra flere kanter. Partsamarbeidet medvirker også til å gjøre prosjektet kjent i organisasjonen, slik at ansatte vet at dette er et satsningsområde i kommunen.

Prosjektet har en sterk kobling til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Tiltak som iverksettes gjennom prosjektet, implementeres forløpende i drift.

Resultat

Sykefraværet i Andebu kommune var ved oppstarten av prosjektet ikke spesielt høyt sammenlignet med andre kommuner det var naturlig å sammenligne seg med.

I 2012 var sykefraværet på 8 prosent. I 2013 var det 7,5 prosent, og i 2014 var det 7,1 prosent. Per juli 2015 ligger sykefraværet på 6,2 prosent. Kommunen er svært nær å oppfylle målene som er satt for redusert sykefravær. Overordnet HMS-plan og årshjul er utarbeidet og HMS-arbeidet fremstår nå med en mer overordnet og synlig profil enn tidligere.

Forankring

Prosjektet er et fast punkt på agendaen i rådmannens ledermøter. Prosjektgruppe og styringsgruppe er partssammensatt og det rapporteres jevnlig til de folkevalgte.