Kommunene har lang tradisjon i å være innovative organisasjoner. De forholder seg til stadig endrede rammebetingelser, og nye og endrede behov i lokalsamfunnet. Dette krever tilpasning og forbedring i måten man arbeider på, og yter tjenester til innbyggerne.

Samtidig står vi overfor store samfunnsmessige utfordringer, som ikke kan løses gjennom tradisjonelt forbedringsarbeid eller effektivisering. Det må derfor tenkes nytt rundt hvordan kommunene utnytter potensialet i hele organisasjonen, hvordan man samarbeider mer på tvers og hvordan samspillet mellom kommunen, innbyggerne, frivillig sektor og næringsliv fungerer. Ny teknologi åpner også opp for nye muligheter.

Noen av kommunene i programmet ble invitert til å delta i et innovasjonsnettverk. I nettverket jobbet de med de fire temaene i programmet, men lærte å bruke innovasjonsmetodikk. Les mer om dette under overskriften Innovasjonsnettverket i høyremenyen.

Det har også vært et eget nettverk på Lister (Lyngdal, Sirdal, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord) som har jobbet med velferdsteknologi gjennom prosjektet Lenger i eget liv.

Artikkel om innovasjonsnettverket Lenger i eget liv